ALGEMENE​ ​VOORWAARDEN​ ​ESCAPE​ ​LIGHT​ ​BV

Artikel​ ​1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Escape Light BV, gevestigd te Emmen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 04071663, hierna te noemen: “Leverancier”, en een Wederpartij waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,​ ​voor​ ​zover​ ​van​ ​deze​ ​voorwaarden​ ​niet​ ​door​ ​partijen​ ​uitdrukkelijk​ ​en​ ​schriftelijk​ ​is​ ​afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan​ ​door​ ​Leverancier​ ​derden​ ​dienen​ ​te​ ​worden​ ​betrokken.
 3. Deze​ ​algemene​ ​voorwaarden​ ​zijn​ ​eveneens​ ​geschreven​ ​voor​ ​de​ ​medewerkers​ ​van​ ​Leverancier​ ​en​ ​zijn​ ​directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand​ ​gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de​ ​oorspronkelijke​ ​bepalingen​ ​in​ ​acht​ ​wordt​ ​genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan​ ​dient​ ​de​ ​uitleg​ ​plaats​ ​te​ ​vinden​ ​‘naar​ ​de​ ​geest’​ ​van​ ​deze​ ​bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie​ ​te​ ​worden​ ​beoordeeld​ ​naar​ ​de​ ​geest​ ​van​ ​deze​ ​algemene​ ​voorwaarden.
 8. Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte​ ​naleving​ ​van​ ​de​ ​bepalingen​ ​van​ ​deze​ ​voorwaarden​ ​te​ ​verlangen.

Artikel​ ​2 Offertes​ ​en​ ​aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de​ ​tussentijd​ ​niet​ ​meer​ ​beschikbaar​ ​is.
 2. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten,​ ​tenzij​ ​anders​ ​aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende​ ​aanvaarding​ ​tot​ ​stand,​ ​tenzij​ ​Leverancier​ ​anders​ ​aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel​ ​3 Contractduur;​ ​leveringstermijnen,​ ​uitvoering​ ​en​ ​wijziging​ ​overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Leverancier en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de​ ​overeenkomst​ ​anders​ ​voortvloeit​ ​of​ ​indien​ ​partijen​ ​uitdrukkelijk​ ​en​ ​schriftelijk​ ​anders​ ​overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden​ ​geboden​ ​om​ ​alsnog​ ​uitvoering​ ​te​ ​geven​ ​aan​ ​de​ ​overeenkomst.
 3. Indien Leverancier gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Leverancier ter beschikking heeft​ ​gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Leverancier. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor​ ​rekening​ ​en​ ​risico​ ​van​ ​de​ ​Wederpartij.
 5. Leverancier​ ​heeft​ ​het​ ​recht​ ​bepaalde​ ​werkzaamheden​ ​te​ ​laten​ ​verrichten​ ​door​ ​derden.
 6. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk​ ​te​ ​factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft​ ​goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van​ ​uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoektotwijzigingvandeovereenkomst weigeren,indienditinkwalitatiefen/ofkwantitatiefopzichtgevolgzou kunnen​ ​hebben​ ​bijvoorbeeld​ ​voor​ ​de​ ​in​ ​dat​ ​kader​ ​te​ ​verrichten​ ​werkzaamheden​ ​of​ ​te​ ​leveren​ ​zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde​ ​van​ ​Leverancier​ ​daardoor​ ​direct​ ​of​ ​indirect​ ​ontstaan.
 11. Indien Leverancier met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden​ ​die​ ​bij​ ​het​ ​aangaan​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst​ ​redelijkerwijs​ ​niet​ ​voorzienbaar​ ​waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal​ ​plaatsvinden.

Artikel​ ​4 Opschorting,​ ​ontbinding​ ​en​ ​tussentijdse​ ​opzegging​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst

 1. Leverancier​ ​is​ ​bevoegd​ ​de​ ​nakoming​ ​van​ ​de​ ​verplichtingen​ ​op​ ​te​ ​schorten​ ​of​ ​de​ ​overeenkomst​ ​te​ ​ontbinden,​ ​indien:
 2. de​ ​Wederpartij​ ​de​ ​verplichtingen​ ​uit​ ​de​ ​overeenkomst​ ​niet,​ ​niet​ ​volledig​ ​of​ ​niet​ ​tijdig​ ​nakomt;
 3. na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat​ ​de​ ​Wederpartij​ ​de​ ​verplichtingen​ ​niet​ ​zal​ ​nakomen;
 4. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen​ ​uit​ ​de​ ​overeenkomst​ ​en​ ​deze​ ​zekerheid​ ​uitblijft​ ​of​ ​onvoldoende​ ​is;
 5. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst​ ​te​ ​ontbinden.
 6. Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden​ ​gevergd.
 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 8. Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade​ ​en​ ​kosten​ ​daardoor​ ​op​ ​enigerlei​ ​wijze​ ​ontstaan.
 9. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder​ ​begrepen​ ​de​ ​kosten,​ ​daardoor​ ​direct​ ​en​ ​indirect​ ​ontstaan.
 10. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de​ ​Wederpartij,​ ​uit​ ​hoofde​ ​van​ ​wanprestatie,​ ​wél​ ​tot​ ​schadevergoeding​ ​of​ ​schadeloosstelling​ ​is​ ​verplicht.
 11. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancier in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leverancier extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen​ ​de​ ​daarvoor​ ​genoemde​ ​termijn​ ​te​ ​voldoen,​ ​tenzij​ ​Leverancier​ ​anders​ ​aangeeft.
 12. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen​ ​van​ ​Leverancier​ ​op​ ​de​ ​Wederpartij​ ​zijn​ ​in​ ​dat​ ​geval​ ​onmiddellijk​ ​opeisbaar.
 13. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel​ ​​ ​5 Overmacht

 1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling​ ​of​ ​in​ ​het​ ​verkeer​ ​geldende​ ​opvattingen​ ​voor​ ​zijn​ ​rekening​ ​komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van derden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt​ ​nadat​ ​Leverancier​ ​zijn​ ​verbintenis​ ​had​ ​moeten​ ​nakomen.
 3. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst​ ​te​ ​ontbinden,​ ​zonder​ ​verplichting​ ​tot​ ​vergoeding​ ​van​ ​schade​ ​aan​ ​de​ ​andere​ ​partij.
 4. Voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke​ ​overeenkomst.

Artikel​ ​6 Betaling​ ​en​ ​incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier is gerechtigd om periodiek​ ​te​ ​factureren.
 2. Nieuwe klanten dienen immer voorafgaand aan de levering te betalen, tenzij anders met Leverancier is overeengekomen. Een opdracht is pas dan door Leverancier aanvaard, als betaling is binnengekomen. Een nieuwe klant krijgt bij Leverancier de status van klant, indien hij meer drie orders geleverd gekregen heeft, dan wel hieromtrent​ ​andere​ ​afspraken​ ​met​ ​Leverancier​ ​zijn​ ​gemaakt.
 3. Indien een opdracht meer 10 eenheden van het betreffende product van Leverancier betreft, zal Leverancier 50% dan wel 100% van de totale tegenprestatie declareren, waarbij de opdracht pas zal worden aanvaard, als betaling bij Leverancier​ ​is​ ​binnengekomen.
 4. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment​ ​dat​ ​de​ ​Wederpartij​ ​in​ ​verzuim​ ​is​ ​tot​ ​het​ ​moment​ ​van​ ​voldoening​ ​van​ ​het​ ​volledig​ ​verschuldigde​ ​bedrag.
 5. Leverancier heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende​ ​rente.
 6. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,​ ​indien​ ​daarbij​ ​niet​ ​eveneens​ ​de​ ​opengevallen​ ​en​ ​lopende​ ​rente​ ​en​ ​incassokosten​ ​worden​ ​voldaan.
 7. De​ ​Wederpartij​ ​is​ ​nimmer​ ​gerechtigd​ ​tot​ ​verrekening​ ​van​ ​het​ ​door​ ​hem​ ​aan​ ​Leverancier​ ​verschuldigde.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de Artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van​ ​een​ ​factuur​ ​om​ ​een​ ​andere​ ​reden​ ​op​ ​te​ ​schorten.
 9. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.​ ​De​ ​Wederpartij​ ​is​ ​over​ ​de​ ​verschuldigde​ ​incassokosten​ ​eveneens​ ​rente​ ​verschuldigd.

Artikel​ ​7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat de Wederpartij​ ​alle​ ​verplichtingen​ ​uit​ ​de​ ​met​ ​Leverancier​ ​gesloten​ ​overeenkomst(en)​ ​deugdelijk​ ​is​ ​nagekomen.
 2. Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud​ ​vallende​ ​zaken​ ​te​ ​verpanden​ ​of​ ​op​ ​enige​ ​andere​ ​wijze​ ​te​ ​bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten​ ​van​ ​Leverancier​ ​veilig​ ​te​ ​stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen​ ​of​ ​doen​ ​gelden,​ ​dan​ ​is​ ​de​ ​Wederpartij​ ​verplicht​ ​om​ ​Leverancier​ ​daarvan​ ​onmiddellijk​ ​op​ ​de​ ​hoogte​ ​te​ ​stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking​ ​te​ ​verlenen​ ​aan​ ​al​ ​hetgeen​ ​dat​ ​in​ ​dat​ ​kader​ ​nodig​ ​of​ ​wenselijk​ ​mocht​ ​(blijken)​ ​te​ ​zijn.
 6. Voor het geval Leverancier zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel​ ​8 Garanties,​ ​onderzoek​ ​en​ ​reclames,​ ​verjaringstermijn

 1. De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit Artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Leverancier kan in dat geval andere garantie- en andere​ ​voorwaarden​ ​stellen​ ​ter​ ​zake​ ​van​ ​de​ ​te​ ​leveren​ ​zaken​ ​of​ ​uit​ ​te​ ​voeren​ ​werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit Artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Leverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent​ ​van​ ​de​ ​zaak​ ​ervoor​ ​wordt​ ​verstrekt,​ ​tenzij​ ​anders​ ​wordt​ ​vermeld.
 3. De lichtsterkte van de buisjes met tritiumgas in de vluchtrouteaanduiding bordjes neemt, als gevolg van de aard van dit product, af naar tijdsverloop. De expiratiedatum wordt per maand van het afloopjaar op het product vermeld. De expiratiedatum hangt samen met de minimaal vereiste zichtafstand onder verschillende lichtomstandigheden. In aankondigingen van Leverancier wordt immer gesproken over een levensduur van 15 jaar, samenhangend met voornoemde vereisten. Nu Leverancier op verzoek van afnemers vaak uit voorraad moet leveren, accepteert de Wederpartij altijd een marge van maximaal 12 maanden korter dan voornoemde 15 jaar. Indien metingen op afstand zouden worden uitgevoerd, zal echter blijken dat de zichtafstand geruime tijd na de genoemde 15 jaar nog steeds voldoende​ ​is.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen)​ ​et​ ​cetera.
 5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Leverancier in de gelegenheid​ ​te​ ​stellen​ ​een​ ​klacht​ ​te​ ​(doen)​ ​onderzoeken.
 6. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook​ ​gehouden​ ​tot​ ​afname​ ​en​ ​betaling​ ​van​ ​de​ ​overigens​ ​bestelde​ ​zaken.
 7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging​ ​of​ ​schadeloosstelling.
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Leverancier te retourneren en de eigendom daarover​ ​aan​ ​Leverancier​ ​te​ ​verschaffen,​ ​tenzij​ ​Leverancier​ ​anders​ ​aangeeft.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de​ ​onderzoekskosten,​ ​aan​ ​de​ ​zijde​ ​van​ ​Leverancier​ ​daardoor​ ​gevallen,​ ​integraal​ ​voor​ ​rekening​ ​van​ ​de​ ​Wederpartij.
 10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten,​ ​aan​ ​de​ ​Wederpartij​ ​in​ ​rekening​ ​gebracht​ ​worden.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens​ ​Leverancier​ ​en​ ​de​ ​door​ ​Leverancier​ ​bij​ ​de​ ​uitvoering​ ​van​ ​een​ ​overeenkomst​ ​betrokken​ ​derden,​ ​één​ ​jaar.

Artikel​ ​9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door​ ​of​ ​namens​ ​de​ ​Wederpartij​ ​verstrekte​ ​onjuiste​ ​en​ ​/​ ​of​ ​onvolledige​ ​gegevens.
 3. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid​ ​betrekking​ ​heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar​ ​in​ ​voorkomend​ ​geval.
 5. Leverancier​ ​is​ ​uitsluitend​ ​aansprakelijk​ ​voor​ ​directe​ ​schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade​ ​als​ ​bedoeld​ ​in​ ​deze​ ​algemene​ ​voorwaarden.
 7. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste​ ​besparingen​ ​en​ ​schade​ ​door​ ​bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of​ ​grove​ ​schuld​ ​van​ ​Leverancier​ ​of​ ​zijn​ ​leidinggevende​ ​ondergeschikten.

Artikel​ ​10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken​ ​aan​ ​de​ ​Wederpartij​ ​in​ ​de​ ​macht​ ​van​ ​de​ ​Wederpartij​ ​worden​ ​gebracht.

Artikel​ ​11 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de​ ​overeenkomst​ ​schade​ ​lijden​ ​en​ ​waarvan​ ​de​ ​oorzaak​ ​aan​ ​andere​ ​dan​ ​aan​ ​Leverancier​ ​toerekenbaar​ ​is.
2. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden​ ​daardoor​ ​ontstaan,​ ​komen​ ​integraal​ ​voor​ ​rekening​ ​en​ ​risico​ ​van​ ​de​ ​Wederpartij.

Artikel​ ​​ ​12 Toepasselijk​ ​recht​ ​en​ ​geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet​ ​bevoegde​ ​rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling​ ​overleg​ ​te​ ​beslechten.